Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta

 
Lukiokoulutuksen tehtävä

Lu­ki­on ope­tu­suun­ni­tel­man pe­rus­teet mää­rit­te­le­vät lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen teht­vä­vän val­ta­kun­nan ta­sol­la.

Pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­ma­työs­sä olem­me ko­ros­ta­neet, että Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­ol­la on kak­si laa­jaa teh­tä­vää. Se toi­mii en­sin­nä­kin maan mui­den lu­ki­oi­den ta­voin yleis­si­vis­tä­vä oppi­lai­tos, joka an­taa opis­ke­li­jal­le riit­tä­vät tie­dot ja tai­dot kaik­kiin lu­ki­on oppi­mää­riin pe­rus­tu­viin jat­ko-opin­toi­hin. Toi­sek­si se an­taa laa­du­kas­ta ja laa­ja-alais­ta tai­de­kas­va­tuk­sen ope­tus­ta. Tätä teh­tä­vää to­teut­ta­es­sa Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio tu­tus­tut­taa opis­ke­li­jan­sa tai­de­ai­neil­le omi­nai­seen tie­don ja tai­don tuot­ta­mi­sen ta­poi­hin. Nämä ta­vat ar­vo­te­taan yhtä tär­keik­si kuin yli­op­pi­las­tut­kin­toon si­säl­ty­vien oppi­ai­nei­den vas­taa­vat.

Opis­ke­li­jat va­li­taan joko kuva­tai­de- tai mu­siik­ki­lu­ki­oon.

Tai­de­lu­kio te­kee laa­jaa yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten, kan­sal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten tai­de- ja kult­tuu­ri-ins­ti­tuu­ti­oi­den kans­sa.

Taidelukion arvoperusta

Tai­de­lu­kio pe­rus­taa ope­tus- ja kas­va­tus­teh­tä­vän­sä luon­nol­li­ses­ti kult­tuu­rim­me kes­kei­sel­le arvo­poh­jal­le.

Opis­ke­li­joi­ta tu­e­taan jä­sen­tä­mään arvo­maa­il­maan­sa ja poh­ti­maan kriit­ti­ses­ti va­lin­to­jaan. Hei­tä kan­nus­te­taan luo­vaan toi­min­taan, pit­kä­jän­­tei­syy­teen ja työ­hön si­tou­tu­mi­seen, vas­tuul­li­suu­teen sekä vah­vaan vuo­ro­vai­kut­tei­suu­teen. Tai­de­lu­kio on yh­tei­sö yk­si­löil­le ja ko­ros­ta­me vah­vas­ti ,oni­kult­tuu­ri­suut­ta ja su­vait­se­vai­suut­ta.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa jo­kai­sen tu­lee käyt­täy­tyä hy­vin ja toi­sia kun­ni­oit­ta­vas­ti.

Tai­de­lu­kio tu­kee opis­ke­li­joi­den kas­vua yh­teis­työ­ky­kyi­sik­si, kor­ke­at eet­ti­set, es­teet­ti­sen ja eko­lo­gi­set ar­vot si­säis­tä­neik­si ih­mi­sik­si, jot­ka tie­dos­ta­vat oi­keu­ten­sa ja vel­vol­li­suu­ten­sa sekä tun­te­vat vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­ten­sa.

Kou­lum­me yksi tun­nus­piir­teis­tä on laa­jas­ti ym­mär­ret­ty kas­va­tus­op­ti­mis­mi. Tar­jo­am­me ak­tii­vi­sil­le opis­ke­li­joil­le, eri vuo­si­kurs­seil­le ja opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sel­le mah­dol­li­suuk­sia saa­da on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä eri­lais­ten vuo­den­kier­toon liit­ty­vien ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen myö­tä. Näis­sä ta­pah­tu­mis­sa vas­tuu­tam­me nuo­ret si­ten, että nii­hin osal­lis­tu­vat ei­vät saa pa­hoit­taa miel­tään ja si­säl­tö­jen tu­lee olla sel­lai­sia, jota pik­ku­lap­set­kin voi­vat kat­sel­la ja kuun­nel­la. Ta­pah­tu­mis­sa vas­tuu­tam­me nuo­ret si­ten, että osal­lis­tu­jat ei­vät pa­hoi­ta miel­tään / si­säl­tö ei ole louk­kaa­vaa.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014