Syyslukukauden 2023 kalenteri

Ma 7.8. – ke 9.8. opin­to­jak­so- ja kurs­si­va­lin­to­ja voi teh­dä Ly­se­on lu­ki­on I jak­son kurs­si­tar­jot­ti­meen
Ti 8.8. Tai­de­lu­ki­on leh­to­rei­den ja pää­toi­mis­ten tun­ti­o­pet­ta­jien opet­ta­ja­työ­päi­vä, uu­sien opis­ke­li­joi­den ja hei­dän huol­ta­jien­sa info­ti­lai­suus klo 17 Tai­de­lu­ki­on juh­la­sa­lis­sa

I JAK­SO 9.8. – 20.9.2023

Ke 9.8. luku­vuo­den kou­lu­työ ja luku­vuo­den 1. jak­so al­kaa yh­teis­ti­lai­suu­del­la juh­la­sa­lis­sa klo 9, päi­vä ete­nee ryh­män­oh­jaa­ja­ve­toi­ses­ti, työ­jär­jes­tys­ten mu­kais­ta ope­tus­ta ei ole, opo ja tu­to­rit suun­nit­te­le­vat alku­syk­syn toi­min­taa, lu­ki­o­lais­kan­net­ta­van käyt­töön­otto-opas­tuk­set TL23-ryh­mil­le

To 10.8. Työ­jär­jes­tys­ten mu­kai­nen kou­lu­työ al­kaa
Pe 11.8.

Ma 14.8. opis­ke­li­ja­ku­vaus, ku­vaa­ja­na Kuva­paja
Ti 15.8. il­moit­tau­tu­mis­aika uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun päät­tyy klo 16
Ke 16.8.
To 17.8. kura­kah­vit klo 9:30-10:30, opet­ta­jain­ko­kous klo 15:30 al­ka­en luo­kas­sa 316, ai­hee­na lu­ki­on laa­tu­työ­hank­keet
Pe 18.8. uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu luo­kas­sa 317 (abit­ti­ko­keet) ja luo­kas­sa 314 (Sa­no­maP­ro-ko­keet) klo 14 – 17

Ma 21.8. – ke 23.8. lu­ki­o­lais­kan­net­ta­van käyt­töön­otto-opas­tuk­set kurs­si­ko­kei­den teon osal­ta TL23-ryh­mil­le
Ma 21.8. Itä-Suo­men lu­ki­o­ver­kos­ton laa­tu­hank­keen oh­jaus­ryh­män ko­kous Tai­de­lu­ki­ol­la, hank­kees­sa mu­kaan 20 luo­ki­o­ta
Ti 22.8.
Ke 23.8.
To 24.8. kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 25.8. kuva­tai­de­lu­ki­on kak­kos­ten opin­to­mat­ka Kuo­pi­oon

Ma 28.8.
Ti 29.8. pop-up -ti­lai­suus, ai­hee­na esiin­ty­jä­pank­ki, pai­kal­la mu­siik­ki­lu­ki­on opis­ke­li­jat kai­kil­ta vuo­si­kurs­seil­ta
Ke 30.8. Sa­von­lin­nan kau­pun­gin OHO-ryh­män ko­kous, ryh­mä kä­sit­te­lee opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lui­ta, pop-up -ti­lai­suus Tai­de­lu­ki­on työ­paja­opin­to­jen va­li­nois­ta
To 31.8. kura­kah­vit klo 9:30-10:30, syk­syn yo-ko­kei­siin liit­ty­vä info yo-ko­ke­lail­le klo 12, in­fos­sa ker­ra­taan ko­kei­den käy­tän­nön jär­jes­te­lyt sekä var­mis­te­taan, että ko­ke­lail­la on ko­keis­sa tar­vit­ta­va pää­te­lai­te ja tar­vit­ta­va käyt­tö­tai­to
Pe 1.9.

Ma 4.9.
Ti 5.9.
Ke 6.9. yo-ko­keis­sa tar­vit­ta­vien vir­tu­aa­li­pal­ve­li­mien asen­ta­mi­nen ja kuor­mi­tus­tes­taus, juh­la­sa­lin ka­lus­ta­mi­nen ja ver­kot­ta­mi­nen yo-ko­kei­ta var­ten, Taik­ka­rin Open sta­ge
To 7.9. kura­kah­vit klo 9:30-10:30, juh­la­sa­lin ka­lus­ta­mi­nen ja ver­kot­ta­mi­nen yo-ko­kei­ta var­ten, opet­ta­jain­ko­kous ai­hee­na yo-tut­kin­to
Pe 8.9. luo­kan 415 ka­lus­ta­mi­nen ja ver­kot­ta­mi­nen yo-ko­kei­ta var­ten

Ma 11.9. yo-koe: äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus (suo­mi), luku­tai­don koe
Ti 12.9.
Ke 13.9. yo-koe: psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia, his­to­ria, fy­siik­ka, bi­o­lo­gia

to 14.9. kura­kah­vit klo 9:30-10:30
To 14.9. – ti 20.8. opin­to­jak­so- ja kurs­si­va­lin­to­ja voi teh­dä Ly­se­on lu­ki­on II jak­son kurs­si­tar­jot­ti­meen
Pe 15.9. yo-koe: vie­ras kie­li, pit­kä oppi­mää­rä eng­lan­ti, rans­ka, es­pan­ja, sak­sa ja ve­nä­jä

Ma 18.9. yo-koe: toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li, pit­kä ja kes­ki­pit­kä oppi­mää­rä
Ti 19.9. yo-koe: ma­te­ma­tiik­ka, pit­kä ja ly­hyt oppi­mää­rä
Ke 20.9.

II JAK­SO 21.9. – 8.11.2022

To 21.9. yo-koe: us­kon­to, elä­män­kat­so­mus­tie­to, yh­teis­kun­ta­oppi, ke­mia,
maan­tie­de, ter­veys­tie­to, kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 22.9. yo-koe: äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus (suo­mi), kir­joi­tus­tai­don koe, suo­mi/ruot­si toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus -koe

Ma 25.9. yo-koe: vie­ras kie­li, ly­hyt oppi­mää­rä
Ti 26.9. Yo-sa­lien pur­ka­mi­nen
Ke 27.9.
To 28.9. kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 29.9.

Ma 2.10. I jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat
Ti 3.10. il­moit­tau­tu­mis­aika I jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun päät­tyy, I jak­son ar­vi­oin­ti­ko­kous
Ke 4.10. Tai­de­lu­ki­on opis­ke­lu­huol­to­ryh­män ko­kous klo 14, Taik­ka­rin Open sta­ge
To 5.10. kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 6.10. I jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu luo­kas­sa 317 (abit­ti­ko­keet) ja luo­kas­sa 314 (Sa­no­maP­ro-ko­keet) klo 14 – 17
La 7.10. opet­ta­ja­työ­päi­vä klo 9 – 15, ai­hee­na vah­vuus­pe­da­go­giik­ka

Ma 9.10.
Ti 10.10.
Ke 11.10. kak­kos­ten jär­jes­tä­mä T-ilta uu­sil­le opis­ke­li­joil­le
To 12.10. kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 13.10.

La 14.10. Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­ja­ryh­män Kan­sa­mu­siik­ki­päi­väs­sä Kult­tuu­ri­kel­la­ril­la

Ma 16.10.
Ti 17.10.
Ke 18.10.
To 19.10. kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 20.10.

Ma 23.10. – pe 27.10 opis­ke­li­joi­den syys­loma

Ma 30.10. KeTe-lu­ki­oi­den ko­koon­tu­mi­nen Hel­sin­gis­sä
Ti 31.10. KeTe-lu­ki­oi­den ko­koon­tu­mi­nen Hel­sin­gis­sä
Ke 1.11. Taik­ka­rin Open sta­ge
To 2.11. – ke 8.11. opin­to­jak­so- ja kurs­si­va­lin­to­ja voi teh­dä Ly­se­on lu­ki­on III jak­son kurs­si­tar­jot­ti­meen
To 2.11. kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 3.11. Tai­de­lu­kio mer­kit­see opis­ke­li­ja­tie­to­jär­jes­tel­mään ne opis­ke­li­jat, joil­la on oi­keus saa­da päät­tö­to­dis­tus 5.12., yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta saa tätä kaut­ta tie­don val­mis­tu­mi­ses­ta ja lä­het­tää kou­lul­le näi­den opis­ke­li­joi­den yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­set

Ma 6.11.
Ti 7.11.
Ke 8.11.

III JAK­SO 9.11. – 21.12.2022

To 9.11. kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 10.11.

Ma 13.11.
Ti 14.11.
Ke 15.11.
To 16.11. kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 17.11.

Ma 20.11. II jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat
Ti 21.11. il­moit­tau­tu­mis­aika II jak­son uu­sin­ta­kuu­luis­te­luun päät­tyy
Ke 22.11. opet­ta­jain­ko­kous, ai­hee­na lu­ki­oi­den laa­tu­työ­hank­keet
To 23.11. Lu­kio-ko­ke­a­kou­lu­foo­ru­mi Xam­kin joh­ta­ma­na ti­lai­suu­te­na, kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 24.11. II jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu luo­kas­sa 317 (abit­ti­ko­keet) ja luo­kas­sa 314 (Sa­no­maP­ro-ko­keet) klo 14 – 17

Ma 27.11.
Ti 28.11.
Ke 29.11.
To 30.11. kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 1.12. syk­syn 2023 lak­ki­ai­set ja Tai­de­lu­ki­on it­se­näi­syys­juh­la

Ma 4.12.
Ti 5.12.
Ke 6.12. it­se­näi­syys­päi­vä­va­paa
To 7.12. – 12.12. Opis­ke­li­ja­ryh­mä Rans­kas­ta saa­puu Tai­de­lu­ki­on vie­raak­si, vie­rai­lu liit­tyy Eras­mus+ Sounds of Ope­ra -hank­kee­seen
To 7.12. Ter­ve­tulo­ti­lai­suus rans­ka­lai­sil­le vie­rail­le, kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 8.12. Tai­de­lu­kon jou­lu­kon­sert­ti

Ma 11.12.
Ti 12.12.
Ke 13.12.
To 14.12. kura­kah­vit klo 9:30-10:30
Pe 15.12.

Ma 19.12.
TI 19.12.
Ke 20.12.
To 21.12. Luku­kau­den kou­lu­työ päät­tyy
Pe 22.12.2023 – su 7.1.2024 opis­ke­li­joi­den jou­lu­loma

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014