Henkilökunta

Lis­tauk­ses­sa ovat mu­ka­na sel­lai­set ope­tus­työ­tä te­ke­vät, jot­ka kuu­lu­vat Tai­de­lu­ki­on pal­kan­mak­sun pii­riin. Tai­de­lu­ki­o­lai­set suo­rit­ta­vat kurs­se­ja myös muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa, en­nen kaik­kea Sa­von­lin­nan Ly­se­on lu­ki­ol­la, Sa­von­lin­nan Mu­siik­ki­o­pis­tol­la sekä Sa­von­lin­nan am­mat­ti- ja ai­kuis­o­pis­tol­la. Näi­den kurs­sien opet­ta­jat ei­vät lis­tauk­ses­sa näy.

Johtoryhmä

Här­kö­nen Rei­ma: reh­to­ri, yh­teis­kun­ta­oppi, op­pi­las­kun­nan oh­jaus, val­ta­kun­nal­li­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä (kuva­tai­de)

Vou­ti­lai­nen Vesa: apu­lais­reh­to­ri, leh­to­ri, ma­te­ma­tiik­ka (ly­hyt oppi­mää­rä), ke­mia

Sink­ko­nen Kati: kuva­tai­de­lu­kio vas­tuu­leh­to­ri, so­vel­let­tu tai­de, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, val­ta­kun­nal­li­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä (kuva­tai­de)

Ta­ka­nen Hei­di: mu­siik­ki­lu­ki­on vas­tuu­leh­to­ri, sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, bän­di­oh­jaus, kuo­ro, pi­a­no, va­paa sä­es­tys

Här­kö­nen Sari: leh­to­ri, opin­to-oh­jaus, tu­tor­o­pis­ke­li­joi­den oh­jaus

Lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat

Booth Anna: leh­to­ri, eng­lan­nin kie­li, A-oppi­mää­rä, (yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa)

Gas­kin Han­na: pää­toi­mi­nen tun­ti­o­pet­ta­ja, us­kon­to, his­to­ria (yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa)

Har­ti­kai­nen Satu: leh­to­ri, his­to­ria, yh­teis­kun­ta­oppi, tai­de­his­to­ria

Häk­ki­nen Tai­na: leh­to­ri, eng­lan­nin kie­li, A-oppi­mää­rä, rans­kan kie­li B3-oppi­mää­rä

Kai­ja Kat­rii­na, pää­toi­mi­nen tun­ti­o­pet­ta­ja, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, me­di­a­il­mai­su, valo­kuva, elo­kuva, me­tal­li­gra­fiik­ka, val­ta­kun­nal­li­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä (kuva­tai­de)

Kek­ki Sari, leh­to­ri, opin­to-oh­jaa­ja

Ko­po­nen Kat­rii­na: leh­to­ri, äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus

Ky­rön­sep­pä Lau­ri: mu­sii­kin leh­to­ri, sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, mu­siik­ki­tek­no­lo­gia, bän­di­oh­jaus, mu­sii­kin his­to­ria ja kuun­te­lu, imp­ro­vi­saa­tio, kuo­ro, lau­lu, säh­kö­ki­ta­ra

Laa­ma­nen Ter­hi: pää­toi­mi­nen tun­ti­o­pet­ta­ja, bi­o­lo­gia, maan­tie­de (yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa)

Lam­pi­nen Kare: kuva­tai­teen leh­to­ri, ylei­nen kuva­tai­de, tai­de­his­to­ria, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet

Leh­mus­oksa Tii­na: leh­to­ri, ter­veys­tie­to (yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa)

Mui­no­nen Arto: bi­o­lo­gia, maan­tie­de (yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa)

Oka­be-Sil­vas­ti Chie­ko: lau­lu, mu­siik­ki­te­at­te­ri­työ­paja, kuo­ro

Pirt­ti­salo San­na, mu­sii­kin leh­to­ri, sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, pop­lau­lu, kan­san­mu­siik­ki, mu­sii­kin his­to­ria ja kuun­te­lu, kuo­ro, lau­lu

Päi­vä­tie Lee­na: pää­toi­mi­nen tun­ti­o­pet­ta­ja, toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li, B1-oppi­mää­rä, eng­la­nin kie­li A-oppi­mää­rä

Ron­tu An­ne­le: eri­tyis­o­pet­ta­ja, (yh­tei­nen Kel­lar­pel­lon kou­lun ja Ly­se­on lu­ki­on kans­sa)

Sai­ra­nen Kati: äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus, (yh­tei­nen Ly­se­on lu­kio kans­sa)

Soi­ni Han­nu: leh­to­ri, lii­kun­ta (yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa)

Soi­ni Rea: pää­toi­mi­nen tun­ti­o­pet­ta­ja, lii­kun­ta, ter­veys­tie­to (yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa)

Tik­ka Sei­ja: kuva­tai­teen leh­to­ri, graa­fi­nen muo­toi­lu ja tila (GTS), kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, val­ta­kun­nal­li­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä (kuva­tai­de)

Tuo­ri­la Nii­na-Kai­sa: leh­to­ri, ma­te­ma­tiik­ka (pit­kä oppi­mää­rä), fy­siik­ka

Ur­sin Jou­ni: ke­mia (yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa)

Vou­ti­lai­nen Mar­juk­ka: leh­to­ri, evl. us­kon­to, psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia

Väli­maa Tit­ta: pää­toi­mi­nen tun­ti­o­pet­ta­ja, ku­vail­mi­ausn pe­rus­teet, ylei­nen kuva­tai­de, kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­mi

Pa­pe­ri­leik­kaus

Tuntiopettajat

Es­ke­li­nen Juha: ki­ta­ra, säh­kö­ki­ta­ra, bas­so

Hau­ta­la Han­na: te­at­te­ri-il­mai­su

Jär­ven­sivu Jan­ne: rum­mut

Kank­ku­nen Nora: pi­a­no, lau­lu, va­paa sä­es­tys

Kin­nu­nen, Sam­po: säh­kö­ki­ta­ra, ki­ta­ra

Kuh­mo­nen, Mer­ja: om­pe­lu

Laak­so­nen Juk­ka: urut

Laa­ma­nen Kir­si: har­mo­nik­ka

Lei­no­nen Mat­ti: sak­so­fo­ni

Mak­ko­nen Mat­ti: sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria

Lät­ti Rami: Taik­ka­rin te­at­te­rin ääni­työ, mu­siik­ki­tek­no­lo­gia

Puik­ko­nen Juho: säh­kö­bas­so, kont­ra­bas­so

Rönn Jo­a­cim: mac-ko­nei­den ja -pal­ve­li­men yllä­pito

Sa­vo­lai­nen Outi: ke­ra­miik­ka

Ta­ka­nen Tee­mu: sä­vel­lys ja so­vi­tus, jazz­bän­di

Tei­ka­ri Mai­ja:  sä­es­tys

Vas­ke­lai­nen Anna: sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, lau­lu

Muu henkilökunta

Ku­pa­ri­nen Riit­ta: kou­lu­sih­tee­ri

Pel­ko­nen Jon­na: ter­vey­den­hoi­ta­ja

Lit­ma­nen Iri­na: kou­lu­lää­kä­ri

Mut­to­nen Mart­ti: kou­lu­psy­ko­lo­gi

Pie­ti­käi­nen Nii­na: kou­lu­ku­raat­to­ri

La­ju­nen Lei­la: siis­ti­jä

Su­ho­nen Sep­po: huol­to­mies, Sa­vo­tek Oy

Nis­ka­nen Han­ne: ruo­ka­pal­ve­lu­esi­mies

Kut­vo­nen Päi­vi: ruo­ka­pal­ve­lun työn­te­ki­jä

Pi­ri­nen Mar­jut: ruo­ka­pal­ve­lun työn­te­ki­jä

Ryhmänohjaajat

TL22a Sari Här­kö­nen

TL22b Kat­rii­na Ko­po­nen

TL22c Sari Kek­ki

TL21 Lee­na Päi­vä­tie

TL21b Mar­juk­ka Vou­ti­lai­nen

TL21c Nii­na-Kai­sa Tuo­ri­la

TL20a Satu Har­ti­kai­nen

TL20b Vesa Vou­ti­lai­nen

TL20c Tai­na Häk­ki­nen

TL19abc Rei­ma Här­kö­nen

Tai­de­lu­ki­on opis­ke­lu­huol­to­ryh­mä

Här­kö­nen Rei­ma, reh­to­ri, pu­heen­joh­ta­ja

Ron­tu An­ne­le, eri­tyis­o­pet­ta­ja

Här­kö­nen Sari, opin­to-oh­jaa­ja

Pel­ko­nen Jon­na, opis­ke­li­ja­ter­vey­den­hoi­ta­ja

Mut­to­nen Mart­ti, kou­lu­psy­ko­lo­gi

Pie­ti­käi­nen Nii­na, kou­lu­ku­raat­to­ri

Ko­po­nen Kat­rii­na, opet­ta­ja­jä­sen

Jänt­ti Ven­la, opis­ke­li­ja­jä­sen

Pelastusryhmä

Här­kö­nen Rei­ma, reh­to­ri, tur­val­li­suus­joh­ta­ja

Vou­ti­lai­nen Vesa, apu­lais­reh­to­ri, tur­val­li­suus­joh­ta­jan si­jai­nen

Ku­pa­ri­nen Riit­ta, jä­sen

Lam­pi­nen Kare, jä­sen

Ky­rön­sep­pä Lau­ri, jä­sen

Alue­vas­taa­vi­na toi­mi­vat Kati Sink­ko­nen (so­vel­le­tun tai­teen talo) ja Kare Lam­pi­nen (atel­jee ja gra­fii­kan ope­tus­ti­lat)

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014